Didžioji knyga pagal VSAFAS

„Didžiosios knygos“ programa

Apskaitos programos didzioji knyga Stekas apskaita pagal VSAFAS - viesojo sektoriaus apskaitos standartus vaizdas

„Didžiosios knygos“ programoje galima:

 • Importuoti sąskaitų planą, reglamentuotą Lietuvos Respublikos teisės aktais, jį papildyti arba koreguoti, o taip pat užtikrinti, kad sąskaitos nebus panaikintos, jeigu jos buvo panaudotos galiojančiose buhalterinėse operacijose.
 • Buhalterinių sąskaitų numeracijoje naudoti skaitmenis ir kitus simbolius iki 10 ženklų ilgio ir užtikrinti, kad “Didžiosios Knygos” likučiai būtų automatiškai sumuojami į aukštesnio lygio sąskaitas (pagal sąskaitų plano hierarchiją), o taip pat nurodyti ir filtruoti sąskaitų klases (pvz., pajamos, sąnaudos, ilgalaikis turtas ir t.t.).
 • Registruoti ūkines operacijas dvejybiniu įrašu ir užtikrinti kiekvieno buhalterinio įrašo balansą (debetas = kreditas) bei generuoti buhalterinę pažymą pagal atliktą įrašą, o buhalterinių sąskaitų dimensijų reikšmes rinktis iš paruoštų sąrašų (klasifikatorių) užtikrinant, kad registruojant buhalterines operacijas nebūtų leidžiama parinkti negaliojančių dimensijų reikšmių.
 • Tvarkyti apskaitą ir formuoti ataskaitas, vadovaujantis kaupimo principu, nustatytu Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose ir lygiagrečiai vykdyti apskaitą vadovaujantis pinigų principu su apskaitos kaupimo principu taip, kad būtų tinkamai formuojamos biudžeto vykdymo ataskaitos.
 • Registruoti ūkines operacijas ir formuoti ataskaitas pagal biudžeto sudarymo ir vykdymo dimensijas (pvz., pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, vykdomas programas, valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, investicinius projektus ir pan.).
 • Didžiojoje knygoje pačiam vartotojui sukurti ir atspausdinti sąskaitų suvestines ir įvairių finansinių rodiklių ataskaitas pagal iš anksto pasirinktus parametrus, o taip pat perkelti jas į „MS Excel“ formato bylas.
 • Apskaitos programa didzioji knyga pagal VSAFAS operacijos
  Didžioji knyga pagal VSAFAS operacijos
 • Apskaitos programa didzioji knyga pagal VSAFAS saskaitu planas
  Didžioji knyga pagal VSAFAS sąskaitų planas
 • Apskaitos programa didzioji knyga pagal VSAFAS saskaitu istorija
  Didžioji knyga pagal VSAFAS sąskaitų istorija

 • Galimybės
 • Bet kuriuo metu ir bet kuriuo laikotarpiu galima gauti:
  • Bendrajame žurnale užfiksuotų ūkinių-finansinių operacijų sąrašą
  • Didžiąją knygą ir kiekvienos balansinės sąskaitos apyvartas bei likučius
  • Įmonės balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitas
  • Įvairias finansinių rodiklių ataskaitas, atspindinčias įmonės ūkinę-finansinę veiklą
 
Apskaitos programos
customer-photo
5 / 5
Buhalterė
UAB "Alafina"
STEKAS - puiki programa, lengvai įsisavinama ir valdoma.... Superinė STEKO darbo užmokesčio programa, o konsultantų pagalba neįkainuojama.