Pirkimų - mokėjimų programa pagal VSAFAS

„Pirkimų – mokėjimų apskaitos“ programa pagal VSAFAS

Pirkimu mokejimu apskaitos programos Stekas apskaita pagal VSAFAS - viesojo sektoriaus apskaitos standartus vaizdas

„Pirkimų – mokėjimų apskaitos“ programoje galima:

 • Saugoti informaciją apie tiekėjus (kreditorius) ir apie skirtingus to paties tiekėjo padalinius (dukterines ar susijusias įmones), o taip pat susieti tą patį tiekėją su keliomis Didžiosios knygos buhalterinėmis sąskaitomis (pvz., skirtingos skolų ir avansų sąskaitos).
 • Įvesti (formuoti bei atspausdinti) tiekėjų bei kitų kreditorių pirminius dokumentus (pirkimo sąskaitas, grąžinimus, kredito pažymas, užsakymus ir sąskaitas išankstiniam mokėjimui, mokėjimus, išankstinius mokėjimus, užskaitas ir tarpusavio skolų suderinimo aktus).
 • Formuoti mokėjimo paraiškas patvirtintoms lėšoms gauti remiantis įvestomis mokėtinomis sumomis, pagrįstomis pirminiais dokumentais (pvz., pirkimo sąskaitomis, priskaičiuotu darbo užmokesčiu ir kt.), o taip pat užpildyti mokėjimo paraiškas rankiniu būdu (naudojant pastovių mokėjimų klasifikatorių).
 • Mokėjimo paraiškas apskaityti naudojant kaupimo principą, pagal paraiškai nurodytą finansavimo šaltinio ir ekonominės klasifikacijos informaciją bei patvirtintų mokėjimo paraiškų pagrindu formuoti bendrą mokėjimo paraiškų suvestinę pagal vartotojo nurodytus parametrus.
 • Atlikti buhalterines operacijas ir užregistruoti pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus (pirkimus, pardavimus, grąžinimus, mokėjimus ir įplaukas) skirtingomis valiutomis, automatiškai įvertinant bazinę valiutą ir registruojant kiekvienam įrašui įtaką dėl valiutų kursų pokyčių.
 • Aprašyti piniginių lėšų sąskaitas (organizacijos banko ir kasos sąskaitas) bei registruoti ir saugoti informaciją apie visus mokėjimus ir įplaukas šiose sąskaitose, o taip pat sutikrinti sukauptą informaciją su banko išrašais ir kasos knygomis pagal įvairius pasirinktus periodus.
 • Atlikti mokėjimus centralizuotai (per iždą) ir per banko sąskaitą, vykdyti išankstinius mokėjimus ir vėliau sudengti juos su gautomis pirkimo sąskaitomis, vykdyti pilnus ir dalinius mokėjimus, įvertinant atidėjimo terminus, o taip pat grupuoti ir rūšiuoti mokėtinas sumas pagal naudojamas apskaitos dimensijas.
 • Atlikti užklausas pagal tiekėjų ir kitų kreditorių pirkimo sąskaitas ir mokėjimus, naudojant sistemoje pasirinktas dimensijas, o taip pat sugeneruoti ir atspausdinti atitinkamas ataskaitas bei perkelti jas į „MS Excel“ formato bylas.
 • Vykdyti atskaitingų asmenų vykdomų piniginių lėšų apskaitą, t.y. formuoti ir spausdinti mokėjimus (mokėjimo nurodymus, kasos išlaidų ir pajamų orderius), registruoti gautas iš tiekėjų pirkimo sąskaitas ir įvairias papildomas išlaidas (pvz., dienpinigius, kelionės išlaidas ir pan.), sudaryti ir atspausdinti avanso apyskaitas, o taip gauti detalias įsiskolinimo suvestines pagal kiekvieną atskaitingą asmenį ir bendrai pagal buhalterines sąskaitas.
 • pirkimu apskaitos programa pagal VSAFAS operacijos
  Pirkimų apskaitos programos operacijos
 • Pirkimu apskaitos programa pagal VSAFAS saskaita faktura
  Pirkimų apskaitos programos faktūros išrašymas
 • Pirkimu apskaitos programa pagal VSAFAS ataskaitos
  Pirkimų apskaitos programos ataskaitos

Apskaitos programos
customer-photo
5 / 5
Buhalterė
Žeimelio žemės ūkio mokykla
Su programa dirbu jau 6 metai. Atėjus dirbti i mokyklą radau krūvas popierių. Įsidiegėm STEKĄ ir darbas palengvėjo kokiu 80 proc.