Ilgalaikio turto apskaitos programa pagal VSAFAS

„Ilgalaikio turto apskaitos“ programa skirta biudžetininkams, vedantiems buhalterinę apskaitą pagal VSAFAS standartus

Ilgalaikio turto apskaitos programos Stekas apskaita pagal VSAFAS - viesojo sektoriaus apskaitos standartus vaizdas

„Ilgalaikio turto apskaitos“ programoje galima:

 • Įvesti ir atnaujinti informaciją ilgalaikio turto kortelėse, jas grupuoti ir susieti su skirtingomis Ilgalaikio turto sąskaitomis, įtraukti į savikainą papildomas išlaidas ir išsaugoti įsigijimo būdą, o taip pat palaikyti vieningą ilgalaikio turto sąrašą bei nustatyti koks turto vienetas, kokiame padalinyje ir pas kurį materialiai atsakingą asmenį yra saugomas, aprašant ir kitas sistemoje būtinas dimensijas (pvz., projektus, ekonominės klasifikacijos straipsnius, finansavimo šaltinius ir kt.).
 • Kaupti ir pateikti kiekvieno Ilgalaikio turto istoriją, apimančią turto įsigijimą, nusidėvėjimą, vertės pasikeitimus, likutinę vertę, nurašymą, pardavimą ir kt.
 • Atlikti šias su ilgalaikiu turtu susijusias operacijas: pajamavimą, pardavimą, nurašymą, nusidėvėjimo registravimą, remonto ir kitų sąnaudų registravimą, nebaigtos statybos registravimą, vertės sumažėjimo arba padidėjimo registravimą, buvimo vietos, padalinio ir materialiai atsakingo asmens pakeitimą.
 • Formuoti ir spausdinti su ilgalaikiu turtu susijusius dokumentus: įvedimo į eksploataciją aktą, perdavimo – priėmimo aktą, nurašymo aktą, inventorizacijos aktą.
 • Užfiksuoti ilgalaikio turto eksploatavimo pradžios datą ir atspausdinti aktą, o taip pat laikinai sustabdyti (konservuoti) nusidėvėjimo skaičiavimą, nurodant sustabdymo priežastis.
 • Nusidėvėjimas skaičiuojamas kiekvieną mėnesį tiesiogiai proporcingu metodu, atliekant skaičiavimą visam esančiam eksploatacijoje ilgalaikiam turtui bei visiems tą mėnesį iš apskaitos išbrauktiems (perleistiems, nurašytiems ir pan.) ilgalaikio turto objektams.
 • Atlikti inventorizaciją, remiantis LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir formuoti inventorizacijos aprašą konkrečiam padaliniui, materialiai atsakingam asmeniui arba pagal ilgalaikio turto buvimo vietą.
 • Automatiškai pripažinti finansavimo pajamas ir sąnaudas bei perkelti buhalterinius įrašus į Didžiąją knygą po ilgailaikio turto nusidėvėjimo paskaičiavimo.
 • Ilgalaikio turto programa pagal VSAFAS operacijos
  Ilgalaikio turto apskaitos operacijos
 • Ilgalaikio turto apskaitos programa pagal VSAFAS turto kortele
  Ilgalaikio turto apskaitos kortelė
 • Ilgalaikio turto programa pagal VSAFAS ataskaitos
  Ilgalaikio turto apskaitos programos ataskaitos


 • Galimybės
 • Nusidėvėjimas skaičiuojamas:
  • Tiesiogiai proporcingu - ilgalaikio turto elementui nusidėvėjimas kiekvieną laikotarpį (mėnesį arba metus) paskaičiuojamas proporcingai jo vertės ir amortizacijos normos santykiui
 
Apskaitos programos
customer-photo
5 / 5
Buhalterė
Žeimelio žemės ūkio mokykla
Su programa dirbu jau 6 metai. Atėjus dirbti i mokyklą radau krūvas popierių. Įsidiegėm STEKĄ ir darbas palengvėjo kokiu 80 proc.